OPIS SZKOLENIA

Jednodniowe szkolenie poruszające  niezwykle ważną tematykę z którą możemy zetknąć się w każdym miejscu pracy niezależnie od wielkości firmy.

Mobbing w zatrudnieniu jest zjawiskiem szczególnie destruktywnym a tolerowanie zachowań o takim charakterze nie tylko naraża pracodawcę na trudne do oszacowania negatywne konsekwencje finansowe, lecz także bardzo negatywnie wpływa na sprawność i efektywność funkcjonowania zakładu pracy. Z tych względów obowiązek przeciwdziałania mobbingowi warto postrzegać nie tylko w aspekcie ściśle prawnym, lecz także jako zadanie, którego realizacja jest celowa z punktu widzenia każdej racjonalnie zarządzanego miejsca pracy.

Szkolenie adresowane jest do:

  • menadżerów wyższego szczebla, ponieważ pomoże zorientować się osobom zarządzającym zespołami, jakie zachowania są niepożądane w miejscu pracy i jakie mogą narazić przełożonego oraz pracodawcę na zarzut stosowania mobbingu,
  • pozostałych pracowników, ponieważ pozwoli  im poznać jakie zachowania są pożądane przez pracodawcę i w jaki sposób należy reagować, jeżeli wystąpią jakiekolwiek sytuacje niepokojące pracowników, które mogłyby zostać uznane przez sąd za mobbing lub dyskryminację, a także wyjaśni, w jakich sytuacjach zgłoszenie może zostać uznane za naruszenie dóbr osobistych przełożonego,
  • pracowników działów HR, którzy na co dzień zajmują się w organizacjach polityką kadrową i relacjami pracowniczymi.

TRENER

AGNIESZKA JANOWSKA

Radca prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w udzielaniu  pomocy prawnej przedsiębiorcom i osobom fizycznym.

Specjalizuje się od wielu lat w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, zajmuje się pomocą prawną od momentu zatrudnienia pracownika poprzez nadzór nad prawidłowością funkcjonowania pracodawcy (regulaminy wewnętrzne, procedury antydyskryminacyjne, antymobbingowe, ochrona danych osobowych, stosowanie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy i BHP) do momentu rozwiązywania stosunku pracy (dokumentacja, udział w spotkaniach „separacyjnych"). Reprezentuje klientów przed sądami pracy, inspekcją pracy, ZUS-em, sądami arbitrażowymi i polubownymi. Bierze udział w negocjacjach z przedstawicielstwami pracowników (związki zawodowe, rady pracowników). Z powodzeniem prowadzi szkolenia i warsztaty. Jest autorką artykułów prasowych między innymi na temat mobbingu, funduszu świadczeń socjalnych, uprawnień rodzicielskich, jako ekspert wypowiada się także w radiowych i telewizyjnych programach informacyjnych.