Wprowadzenie

Dziękujemy za zainteresowanie usługami szkoleniowymi organizowanymi przez FINBAN. Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową i korzystających z naszych usług jest dla nas priorytetowa i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi.

Postanowienia ogólne

Administratorem Państwa danych jest:

SDG Dorota Godziuk

Ul Boiskowa 24

05-080 Hornówek

Email: kontakt@finban.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zakres zbierania danych i ich źródła  

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują składając swoje zamówienie, kontaktując się ze z nami (np. za pomocą wszelkich formularzy  kontaktowych dostępnych na naszej witrynie lub e-mailem) jak również poprzez pliki cookies (zasady korzystania z plików cookies opisane są poniżej).

„Strona KONTAKT oraz formularze informacyjne i zgłoszeniowe”

Jeśli odwiedzicie Państwo  stronę „KONTAKT” naszej witryny i wypełnicie informacje wymagane w formularzu kontaktowym lub w innych formularzach dedykowanych uzyskaniu informacji na temat naszych usług i/lub formularzy do zapisu na nasze usługi, wykorzystamy je do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie/a,  a także do procesowania zapisu na usługi szkoleniowe. Możemy przechowywać informacje, które nam Państwo przekażecie aby na bieżąco oceniać, czy dobrze wywiązujemy się z naszych usług w stosunku do Państwa i innych osób.

Jeśli Państwo do nas napiszcie, zadzwonicie lub wyślecie wiadomość e-mail, skorzystamy z tych danych, aby odpowiedzieć na Państwa pytania.

W zależności od sposobu korzystania z naszej witryny możemy zbierać i przechowywać różne informacje na Państwa temat. Za jej pośrednictwem (gdy przesyłacie Państwo  do nas zapytanie dotyczące naszych  usług) zbieramy takie informacje jak:

 • imię i nazwisko,
 • stanowisko, departament i instytucja,
 • adres e-mail,
 • nr telefonu,
 • nazwę i dane teleadresowe firmy, jeżeli będą Państwo korzystać z naszych usług jako firma/instytucja.

Podstawa przetwarzania danych 

Cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Państwa na naszych stronach i znajduje swoje oparcie w przepisach prawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w wielu okolicznościach niezbędne do realizacji umowy, kontaktu lub innego żądania. Administrator przetwarza pozyskane dane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zgodnie z:

 • 6 ust. 1 lit. a – w celu przetwarzania „cookies”, które zawierają dane osobowe, poprzez zgodę udzieloną przez właściciela danych, wyrażoną za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu;
 • 6 ust. 1 lit. b – w celu nawiązania i realizacji umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług doradczych oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (newsletter, organizacja warsztatów i szkoleń);
 • 6 ust. 1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, wynikających z przepisów prawa
 • 6 ust. 1 lit. f  – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. marketing bezpośredni własnych produktów i usług, ulepszanie działania strony internetowej, produktu itp.

Okres przechowywania danych 

Okresy retencji danych uzależnione są od procesów w jakich dane osobowe podlegają przetwarzaniu:

w przypadku korzystania z naszych usług – przez okres wynikający z obowiązków rachunkowych i podatkowych – wynikających z przepisów prawa, np. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) czy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.); a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.);

w przypadku marketingu bezpośredniego – do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu.

Przekazywanie danych 

Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych, może udostępnić Państwa dane osobowe innym podmiotom świadczącym usługi w zakresie hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania stroną www, realizacji umowy, dochodzenia i ustalania roszczeń oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego lub sprzecznego z prawem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, zapisów na szkolenia dedykowane do poszczególnych grup biznesowych.

W ramach powierzenia przetwarzania danych – na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych, zapisów na organizowane wydarzenia. Wszystkie dane, które – w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności – zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności.

Dane osobowe możemy powierzać do przetwarzania podmiotom, takim jak:

 • pośrednicy pocztowi w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną (Poczcie Polskiej oraz innym firmom działającym na podstawie prawa pocztowego) na podstawie umów powierzenia i/lub regulaminów usług;
 • firmy kurierskie zajmujące się dostawą, o ile to niezbędne do realizacji naszej usługi lub zawartej umowy;
 • nasi usługodawcy, którym możemy zlecić wykonanie prac administracyjnych i operacyjnych celem wsparcia naszych relacji z Państwem. Usługodawcy będą umownie zobowiązani do zachowania poufności Państwa danych i poszanowania Państwa prywatności. Będą oni posiadali dostęp wyłącznie do tych danych, które są im niezbędne do wykonywania swoich obowiązków;
 • przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu zarządzania obiektami, w których organizujemy nasze usługi, które dbają o fizyczne bezpieczeństwo  budynków, a zatem muszą wiedzieć o Państwie, aby móc przyznać  dostęp do tych budynków;
 • dostawcy usług z zakresu zaplecza finansowego i zarządzania księgowością, którzy mogą potrzebować danych celem przetwarzania należności i zobowiązań;
 • w niektórych sytuacjach inni odbiorcy (np. współpracujący z nami przy organizacji warsztatów lub innego wydarzenia). W takich przypadkach zawsze o tym uprzednio informujemy, np. przy rejestracji.

Możemy też udostępniać Państwa dane organom państwa, nadzoru, lub organom ścigania w tym policji, jeżeli uznamy, że jesteśmy zobowiązani do ich udostępnienia na podstawie prawa.

Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

 • Przysługuje Państwu uprawnienie do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do tych danych.
 • Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, przysługuje Państwu prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 • Posiadają Państwo uprawnienie do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzą okoliczności wskazane w art. 17 ust. 1 RODO.
 • Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Przysługuje Państwu prawo do przeniesienia danych osobowych.
 • Posiadają Państwo uprawnienie do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które dostarczyli Państwo Administratorowi, oraz mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód.
 • Przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia sprzeciwu – wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, posiadają Państwo uprawnienie do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu, nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba, że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ds. ochrony danych.

Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli są Państwo zdania, że jakiekolwiek dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane w sposób stanowiący naruszenie RODO. Organem właściwym do spraw ochrony danych osobowych na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wtyczki portali społecznościowych 

Na naszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych.

Wyświetlając nasza stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę Linkedin, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerem Linkedin. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez tego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawca otrzymuje informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u tego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera tego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowali się Państwo do w/w serwisu społecznościowego, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w tym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. klikną na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer tego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną, poza tym opublikowane w tym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności tego usługodawcy, tj:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL

Jeśli nie chcą Państwo, aby ten serwis społecznościowy przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w tym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“(http://noscript.net/).”